Văn bản Bộ GD&ĐT

Số TT

Ký hiệu văn bản

Ngày

Trích yếu nội dung

File

  1. 1.1.

1790/QĐ-BGDĐT

14-05-2012

Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học

 1790

  1. 1.2.

2470/BGDĐT-TCCB

25-04-2012

Góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 50

 2470

  1. 1.3.

12/2012/TT-BGDĐT

03-04-2012

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục

 12

  1. 1.4.

24/2012/TT-BGDĐT

29-06-2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT

24

  1. 1.5.

2478/QĐ-BGDĐT

09-07-2012

Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2478

  1. 1.6.

711/QĐ-TTG

13-06-2012

Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”

711

  1. 1.7.

4791/BGDĐT-GDQP

26-7-2012

 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

GDQP-AN năm học 2012-2013.

4791
  1. 1.8.

33/2005/TT-BGD&ĐT

08-12-2005

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

33
  1. 1.9.

4890/BGDĐT-TCCB

30-7-2012

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ

4980
  1. 1.10.

29/2012/TT-BGDĐT

10-09-2012

Thông tư quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

29