Triển khai, thực hiện Công văn số 366-CV/TU ngày 27/10/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh

            Triển khai, thực hiện Công văn số 366-CV/TU ngày 27/10/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc chấn chỉnh việc mượn, mướn hồ sơ gia đình chính sách để miễn giảm thuế trong đăng ký, chuyển nhượng đất đai. Vui lòng xem (file đính kèm)