Văn bản Chính phủ

Số TT

Ký hiệu văn bản

Ngày

Trích yếu nội dung

File

1.

41/2012/NĐ-CP

08-05-2012

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

 41

2.

 29/2012/NĐ-CP

 12-04-2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên chức

29 

3.

28/2012/NĐ-CP

10-4-2012

Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

 28

4.

27/2012/NĐ-CP

06-04-2012

Nghị Định về xử lý kỷ luật Viên chức

 27

 5.  711/QĐ-TTG  13-06-2012

Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”

 771
6. 811/QĐ-TTg 02-07-2012

Về việc bổ sung kinh phí năm 2012 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

811
7. 55/2012/NĐ-CP 28-6-2012

Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

55
8. 204/2004/NĐ-CP  14-12-2004

Nghị định Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

ND


PL

9. 140/2009/QĐ-TTg 31-12-2009

Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy

140

10. 32/2012/QĐ-TTg 27/07/2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

32

11. 62/2012/NĐ-CP 13/08/2012

Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

62

12 65/2012/NĐ-CP 06/09/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

65

13 66/2012/NĐ-CP 06/09/2012

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

66

14 75/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

 

 75