Văn bản tỉnh Trà Vinh

 

Số TT

Ký hiệu văn bản

Ngày

Trích yếu nội dung

File

  1. 1.
02/2008/QĐ-UBND  07-01-2008 Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.  02
 2.      Quy trình một cửa  Link
 3.      Quy trình ISO  link