BIỂU MẪU

STT  ĐỀ NGHỊ ĐIỀU XE TẢI VỀ
1
 Đề nghị điều xe
STT  ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ QUÀ TẶNG TẢI VỀ
1
 Đề nghị hỗ trợ quà tặng
STT  BỔ NHIỆM TẢI VỀ
1
 Tờ trình đề nghị bổ nhiệm viên chức
2
 Mẫu tự nhận xét, đánh giá viên chức được bổ nhiệm
3
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
4
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự (hệ Đảng)
5
 Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập
6
 Ý kiến nhận xét nơi cư trú (VC là Đảng viên)
7
 Ý kiến nhận xét nơi cư trú (VC bổ nhiệm không phải là Đảng viên)
8
 Nhận xét đánh giá cán bộ của chi bộ cơ quan đề nghị bổ nhiệm
9
 Mẫu biên bản họp tại đơn vị
10
 Mẫu biên bản họp chi bộ
11
 Mẫu lý lịch HS02-VC-BNV
12
 Mẫu nhận xét, đánh giá viên chức được bổ nhiệm ( Trưởng đơn vị trực thuộc)
13
 Mẫu nhận xét, đánh giá viên chức được bổ nhiệm ( Phó trưởng đơn vị trực thuộc và các chức vụ khác)
STT  BỔ NHIỆM LẠI TẢI VỀ
1
 Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại viên chức
2
 Mẫu tự nhận xét, đánh giá viên chức được bổ nhiệm lại
3
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự
4
 Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự (hệ Đảng)
5
 Ý kiến nhận xét nơi cư trú (VC là Đảng viên)
6
 Ý kiến nhận xét nơi cư trú (VC không phải là Đảng viên)
7
 Nhận xét đánh giá cán bộ của chi bộ cơ quan đề nghị bổ nhiệm lại
8
 Mẫu biên bản họp tại đơn vị
9
 Mẫu biên bản họp chi bộ
10
 Mẫu lý lịch HS02-VC-BNV
11
 Mẫu nhận xét, đánh giá viên chức được bổ nhiệm lại (Trưởng đơn vị trực thuộc)
12
 Mẫu nhận xét, đánh giá viên chức được bổ nhiệm lại ( Phó trưởng đơn vị trực thuộc và các chức vụ khác)
13
 Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập
14
 Danh mục hồ sơ bổ nhiệm lại viên chức
STT  PHỤ LỤC. THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1610/QĐ-ĐHTV NGÀY 08/4/2021 TẢI VỀ
1
 Phụ lục 1
2
 Phụ lục 2