LỊCH TRỰC BẢO VỆ

Lữ Minh Tâm
 Chức vụ: Tổ trưởng
 ĐT: 0353626344
Thạch Ngọc Thi
 Chức vụ: Phó Tổ trưởng
 ĐT: 0977428474
Thạch Mừng
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0909622684
Ngô Sô Phát Ka Đây
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0362412271
Thạch Thanh Bình
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0366553006
Trần Văn Thu
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0932856554
Kiên Vane Thi
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0832340018
Bùi Đăng Khoa
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0989827853
Thạch Tâm
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0335287762
Phạm Hoài Nhân
 Chức vụ: Nhân viên
 ĐT: 0396202244
Tuần
Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Người trực Địa điểm Ghi chú
Thứ 2 06:30
08/08/2022
06:30
09/08/2022
- Lữ Minh Tâm (0353626344)
- Thạch Thanh Bình (0366553006)
- Ngô Sô Phát Ka Đây (0362412271)
- Phạm Hoài Nhân (0396202244)
- Thạch Tâm (0335287762)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6
Thứ 3 06:30
09/08/2022
06:30
10/08/2022
- Trần Văn Thu (0932856554)
- Thạch Ngọc Thi (0977428474)
- Thạch Mừng (0909622684)
- Bùi Đăng Khoa (0989827853)
- Kiên Vane Thi (0832340018)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6
Thứ 4 06:30
10/08/2022
06:30
11/08/2022
- Lữ Minh Tâm (0353626344)
- Thạch Thanh Bình (0366553006)
- Ngô Sô Phát Ka Đây (0362412271)
- Phạm Hoài Nhân (0396202244)
- Thạch Tâm (0335287762)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6
Thứ 5 06:30
11/08/2022
06:30
12/08/2022
- Trần Văn Thu (0932856554)
- Thạch Ngọc Thi (0977428474)
- Thạch Mừng (0909622684)
- Bùi Đăng Khoa (0989827853)
- Kiên Vane Thi (0832340018)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6
Thứ 6 06:30
12/08/2022
06:30
13/08/2022
- Lữ Minh Tâm (0353626344)
- Thạch Thanh Bình (0366553006)
- Ngô Sô Phát Ka Đây (0362412271)
- Phạm Hoài Nhân (0396202244)
- Thạch Tâm (0335287762)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6
∗ 06:30 12/08/2022 - 06:30 13/08/2022 Bùi Đăng Khoa trực thay Phạm Hoài Nhân có việc gia đình.
Thứ 7 06:30
13/08/2022
06:30
14/08/2022
- Trần Văn Thu (0932856554)
- Thạch Ngọc Thi (0977428474)
- Thạch Ngọc Thi (0977428474)
- Bùi Đăng Khoa (0989827853)
- Kiên Vane Thi (0832340018)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6
C.Nhật 06:30
14/08/2022
06:30
15/08/2022
- Lữ Minh Tâm (0353626344)
- Thạch Thanh Bình (0366553006)
- Ngô Sô Phát Ka Đây (0362412271)
- Phạm Hoài Nhân (0396202244)
- Thạch Tâm (0335287762)
- Cổng chính, cổng phụ
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- B1, 2, 3, 5, 6
- A1, 2, C1-11, Nhà xe A1
- D3, 4, 5, 6