Thứ 6, 23/10/2020 08:47
THÔNG BÁO
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản

Căn cứ luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ – CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu hết thời gian bảo quản theo Quyết định số 1636/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh và lập danh mục hồ sơ, tài liệu hết giá trị, bảng thiết minh tài liệu hết giá trị (biểu mẫu đính kèm) gửi về Phòng Hành chính – Tổ chức tổng hợp.

  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2020
  • Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức (bà Lê Thanh Trúc), gửi file giấy và đồng thời gửi file word qua địa chỉ mail: lethanhtruc@tvu.edu.vn
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020