Thứ 4, 04/11/2020 08:47
THÔNG BÁO
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở

Nhằm đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục công sở và các nội dung được kiểm tra công vụ năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Trưởng các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trường nêu cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ trong các hoạt động giáo dục, đào tạo tại Trường và thực hiện nghiêm túc Nội quy làm việc được ban hành theo Quyết định số 1919/QĐ-ĐHTV ngày 30/3/2020 và Quy định Trang phục công sở được ban hành theo Quyết định số 1920/QĐ-ĐHTV ngày 30/3/2020 của Hiệu Trường Đại học Trà Vinh.
Trong quá trình Đoàn Kiểm tra công vụ của Trường hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại các đơn vị thuộc trường, giao trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về giờ giấc làm việc và trang phục công sở của viên chức, người lao động trong đơn vị.

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020