Cập nhật ngày Thứ 7, 09/10/2021 19:41
THÔNG BÁO
v/v đi làm trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh covid-19

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị thực hiện theo tinh thần công văn số 4985/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới kể từ 00 giờ ngày 10/10/2021 đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Toàn thể viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc 100% nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

2. Các đơn vị khối học thuật tiếp tục thực hiện Thông báo số 3076/TB-ĐHTV ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh v/v tiếp tục cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tạm dừng đến Trường, tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị toàn thể viên chức và người lao động thực hiện đúng tinh thần thông báo, phải tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020