Thứ 2, 25/04/2022 06:51
THÔNG BÁO
danh sách sáng kiến thi đua năm học 2021-2022

Phòng Hành chính - Tổ chức thông báo kết quả xét duyệt Sáng kiến cấp cơ sở cho 04 cá nhân thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, gồm các sáng kiến như sau:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh

2. Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

3. Nâng cao giá trị đạo đức trong sinh viên

4. Giải pháp quản lý nhà nước về công tác văn thư tại Trường Đại học Trà Vinh

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020