CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phòng Hành chính - Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 1200/QĐ – ĐHTV ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ phòng Hành chính – Tổ chức.
Phòng Hành chính - Tổ chức có chức năng và nhiệm vụ như sau:
- Giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường, tổ chức giao dịch, trao đổi thông tin trong và ngoài trường.
- Liên lạc, giao dịch, trao đổi thông tin trong và ngoài tỉnh.
- Tổng hợp các thông tin hoạt động của trường, báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Quản lý con dấu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ.
- Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức nhà trường.
- Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chức – Viên chức.
- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo theo quy định.
- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.
- Bảo vệ chính trị nội bộ
- Thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Công chức – Viên chức
- Thực hiện công tác tiếp tân theo phân cấp.
Các mặt công tác khác được áp dụng theo điều 17 của Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”.