VĂN BẢN PHÁP QUY

STT  TÊN VĂN BẢN
1 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
2 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
3 Luật Viên chức
4 Luật giáo dục đại học
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
7 Nghị định hợp nhất về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
8 Hướng dẫn nghị định 71-2000-NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu do ban tổ chức, cán bộ chính phủ ban hành.doc
9 Thông tư hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
10 Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập
11 Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
12 Bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
13 Phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại Học Trà Vinh
14 Quyết định về việc ban hành quy chế bệnh viện
15 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
16 Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
18 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
19 Nghị định số 26/2020/NĐ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước