Cập nhật ngày Thứ 6, 05/03/2021 11:01
THÔNG BÁO
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0 như sau:

1. Thời gian triển khai:
- Vận hành thử nghiệm phần mềm từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. 
- Vận hành chính thức phần mềm ngày 01/3/2021
2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
- Vui lòng truy cập trang: 
https://tms.tvu.edu.vn/CongVan/HuongDanSuDung

3. Đề nghị các đơn vị thuộc Trường phối hợp thực hiện vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0; trong thời gian thử nghiệm phần mềm  các đơn vị vẫn duy trì thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý công văn (eDesk).
4. Giao Phòng Hành chính - Tổ chức, Ban Phát triển Hệ thống Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản phiên bản 2.0.
Trong quá trình vận hành thử nghiệm có vấn đề khó khăn, đề nghị đơn vị phản hồi về Ban Phát triển Hệ thống Công nghệ thông tin, qua số điện thoại nội bộ: 236 để được hướng dẫn cụ thể.

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020