Cập nhật ngày Thứ 2, 15/03/2021 09:58
THÔNG BÁO
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Căn cứ Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai trong đơn vị lấy ý kiến đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (đính kèm).

Thời gian đóng góp ý kiến: đến hết ngày 12/3/2021(sau ngày 12/3/2021 các đơn vị không có ý kiến đóng góp xem như thống nhất nội dung dự thảo của quy chế).

Địa điểm nhận: Phòng Hành chính - Tổ chức (Bà Nguyễn Thị Ánh Vân).

Email: anhvan@tvu.edu.vn

Đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường nghiêm túc tham gia góp ý để quy chế được hoàn thiện hơn.

Tập tin đính kèm: quy che cong tac van thu 2021.pdf 
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020