Cập nhật ngày Thứ 6, 21/05/2021 07:19
THÔNG BÁO
Về việc triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu cho viên chức, người lao động

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Nhằm để đáp ứng trong việc cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu cho viên chức, người lao động đi công tác, liên hệ công việc với các cơ quan/đơn vị bên ngoài Trường;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường về việc triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu như sau:

Vui lòng xem nội dung chi tiết trên thông báo đính kèm...

 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020