Thứ 4, 05/08/2020 08:47
THÔNG BÁO
Về triển khai thực hiện công văn số 2912/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

       Ngày 27 tháng 7 năm 2020 Trường Đại học Trà Vinh nhận được Công văn số 2912/UBND-KGVX của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (văn bản đính kèm).

       Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường một số công việc như sau:

Đọc thêm...
Thứ 4, 05/08/2020 08:47
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện cập nhật, kê khai hồ sơ viên chức

       Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2012 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

       Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 01 tháng 6 năm 2019 về việc Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;

       Để cập nhật hồ sơ viên chức và người lao động đầy đủ theo quy định và bảo đảm yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ,

       Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện cập nhật, kê khai hồ sơ viên chức như sau

Đọc thêm...
 Các bài viết khác...
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc đóng góp dự thảo danh mục hồ sơ cơ quan
Về việc đóng góp Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 2.0
DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
V/v thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc và Trang phục công sở
V/v thực hiện chế độ thông tin hội họp và báo cáo định kỳ
Về việc tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết thời hạn bảo quản
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020